آنالیز ادرار

آنالیز ادرار

آنالیز ادرار (urinalysis) به معنی بررسی و آنالیز فیزیکی، شیمیایی و میکروسکوپی ادرار است. استفاده از نوار تست ادرار در بررسی نتایج آنالیز ادرار از سال 1956 به صورت تجاری مرسوم شد.
آنالیز ادرار یک تست آزمایشگاهی است که به بررسی ظاهر، رنگ، غلظت و مواد موجود در ترکیب ادرار می پردازد. تشخیص و کنترل محدوده وسیعی از اختلالات مانند عفونت های ادراری، بیماری کلیوی و دیابت به وسیله آزمایش ادرار انجام می شود. غیرعادی بودن نتایج آنالیز ادرار ممکن است نشان دهنده یک بیماری یا مشکل باشد.
بررسی های کنترل کیفی انجام شده در این بخش به بهتر و دقیق تر انجام شدن تست آنالیز ادرار کمک می کند که زیر نظر مسئول فنی و سوپروایزر انجام می شوند.