میکروب شناسی

میکروب شناسی

میکروارگانیسم ها تنوع زیستی بسیاری دارند. یکی از مهمترین دانش های زیست شناسی بررسی دقیق میکروارگانیسم ها از لحاظ شکل و عملکرد است. این نوآوری در بخش میکروب شناسی انجام خواهد پذیرفت و به علم مطالعه میکروارگانیسم ها میکروبیولوژی گفته می شود. در بخش میکروب شناسی بررسی های بسیار دقیق و موشکافانه بر روی میکروارگانیسم ها انجام خواهد پذیرفت.
بخش میکروب شناسی آزمایشگاه مجهز به تجهیزات روز و اختصاصی می باشد. در این بخش کشت میکروبی کلیه مایعات بدن، زخم و . . . انجام می گردد و جهت تعیین حساسیت سوش های میکروبی از دیسک های آنتی بیوگرام استفاده می شود. محیط های کشت و دیسک های آنتی بیوگرام بطور صحیح نگهداری خواهد شد.
این بخش همانند سایر بخش های دیگر آزمایشگاه به طور منظم و مرتب در برنامه کنترل کیفی خارجی شرکت نموده و کنترل کیفی به موقع محیط های کشت، دیسک های آنتی بیوگرام، معرف های میکروبشناسی و رنگ آمیزی گرم انجام می شود.
بعد از تحویل ظرف نمونه به آزمایشگاه پرسنل در این بخش بدون اتلاف وقت شروع به کار می کنند و نمونه ها در کمتر از دو ساعت توسط آنان کشت داده می شوند تا نتایج دقیق تری بدست بیاید. کلیه مراحل تحت نظارت سوپر وایزر و مسئول فنی آزمایشگاه صورت می گیرد.

میکروب شناسی