ایمونولوژی(ایمنی شناسی)

ایمونولوژی(ایمنی شناسی)

ایمونولوژی مطالعه سیستم ایمنی است و یک شاخه بسیار مهم علوم پزشکی و زیست شناسی است. سیستم ایمنی ما را از عفونت های مختلف محافظت می کند. اگر سیستم ایمنی به این صورت عمل نکند، می تواند منجر به بیماری هایی نظیر بیماری های خود ایمنی، آلرژی و سرطان شود. این علم به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی‌ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا می‌پردازد.
سیستم ایمنی بدن دارای ساختمان پیچیده ای است که هماهنگ با یکدیگر هستند و اندکی نا هماهنگی در این سیستم می تواند باعث مشکلات جدی شود.
در بخش ایمونولوژی تست های گوناگون بر روی نمونه های مختلف انجام می گیرند که این تست ها عبارتند از: اندازه گیری کمی پروتئین های سرم، تست های تشخیصی بیماری های خود ایمنی، تست های ایمونولوژی، تست های تشخیصی بیماری های عفونی، تست های تعیین میزان ویروس های HIV، HBV و …
اغلب تست ها در این بخش، بر اساس واکنش های آنتی بادی هاست که به منظور تشخیص آن از روش های ایمونو اسی با آنزیم، ایمونو فلئورسانس غیر مستقیم و … استفاده می شود.
در این بخش نیز آزمون های کنترل کیفی به بهترین شکل انجام می شود تا با کاهش دادن خطا نتایج دقیق تری بدست بیاید و این آزمون ها زیر نظر سوپروایزر و مسئول فنی انجام می شوند.

دستگاه وايداس براى تستهاى هورمونى و ايمونولوژى

دستگاه ايمولايت (به روش كمو لومينسانس) براى تستهاى هورمونى وايمنولوژى