انگل شناسی

انگل شناسی

انگل به موجودی گفته می‌شود که حداقل یک قسمت از دوره زندگی خود را در داخل یا روی بدن موجود زنده دیگری زندگی کرده و از این زندگی فایده می‌برد یا تغذیه می‌کند.
انگل‌شناسی علمی است که به وسیله آن شکل خارجی، داخلی، سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
در بخش پارازیتولوژی آزمایشگاه دریافت نمونه های مدفوع به منظور بررسی و تشخیص انواع انگل ها از جمله کرم ها و تک یاخته ها به شیوه های مستقیم direct smear ,wet mount ،concentration و همچنین رنگ آمیزی لام های تهیه شده از نمونه ها،انجام می گردد.
این بخش در آزمایشگاه به صورت اورژانسی نمونه ها را مورد ارزیابی قرار می دهد و پرسنل موظف هستند انجام آزمایشات مربوط به نمونه های این بخش را در اولویت قرار دهند.
مانند سایر بخش ها، برنامه های کنترل کیفی با توجه به تعداد و نوع آزمایش ها در این بخش نیز صورت می گیرد که توسط سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می گردد.