لیست آزمایش ها

لیست آزمایش ها

برای جستجو آزمایش مورد نظر ، حرف اول آزمایش خود را در جدول انتخاب کنید (به طور مثال برای آزمایش TSH حرف T را انتخاب کنید
تمامی تست های موجود در جدول زیر ، در آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر عبدالرحیمی قابل انجام است